İslami İlimler Bölümü Nedir? İslami İlimler Bölümü Puanları? • islami ilimler bölümü puanları

  YGS-4 puan türünden 113 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:353,33355
  Tavan Puanı:427,67163
  Sıralama:245.000

  islami ilimler bölümü nedir?

  İslami İlimler bölümünün amacı,İslam dinini ana kaynaklardan anlayıp,yorumlayan,yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ve ilmi birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ilim namusunu ve ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, nesnelliği hedeflemekle birlikte öznel yaklaşımları da dikkate alan, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri bilen uzmanlar yetiştirmektir.
  Aynı zamanda öğrenciler,İslami bilimler,kültürü ve medeniyeti alanlarında araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve halk ile paylaşan,sistematik, tutarlı ve eleştirel bakış açısına sahip; kimliğimizi oluşturan değerlerimizi hem koruyup hem de geliştirerek toplumumuzun huzur ve devamlılığına katkıda bulunarak, bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ile işbirliğinde olan ilahiyat uzmanları olarak bölümden mezun olurlar.
  Anabilim Dalları:
  1-Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı:
  Başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis kitapları olmak üzere İslâm’ın temel kaynaklarının Arapça olması, orijinal kaynaklardan araştırma yapılabilmesi bakımından bu dili öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır.İslâmî ilimlere özgü eserlerin büyük bir çoğunluğu Arapça olarak kaleme alınmıştır ve bu eserlerin incelenmesi Arap dilini bilmekle mümkün olmaktadır. Bu noktadan hareketle, Arapçanın en iyi şekilde öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  2-Hadis Anabilim Dalı:
  Hadis Usûlü dersleri ve bu alandaki araştırmalar, Hadis metodolojisinin temel kavramlarının ana kaynaklara dayalı olarak ortaya konması ile birlikte, Hadis Usûlü problemlerinin tespit ve çözümüne de ağırlık verilmiştir.
  Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.
  3-İslam Hukuku Anabilim Dalı:
  İslâm Hukuku, dinin pratik hayata ilişkin hükümlerini belirli delillere ve kaynaklara dayanarak ortaya koyan ve böylece ferdin dinî hak ve yükümlülüklerini bilmesini sağlayan bir bilimdir. İslâm Hukuku temelde ilahî vahye dayanmakla birlikte oluşumunda insanî unsurlara da (içtihatlar, kamu yararı, adetler vb.) yer vermiştir. İslâm Hukuku aynı zamanda İslâm’ın itikadî, vicdanî, metafizik yönlerinin dışında kalan nesnel kurallarını saptamayı hedefleyen bir bilimdir.
  4-Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı:
  Kelam; en üstün Varlık’ı yani Allah’ı, varlık bakımından özüne ait niteliklerini ve kendi dışındaki varlıklarla ilişkisini konu edinen bir ilimdir. Bu yapısıyla Kelâm, İslam vahyi ile ortaya çıkan teolojik gerçeklikte Kur’ân’da tevhid kavramı ile ifade edilen inanç anlayışını ve İslam’ın “Ulûhiyet”, “Nübüvvet” ve “Meâd” olarak sistematize edilen diğer inanç konularını rasyonel olarak temellendirme çabalarını ifade eder.
  İslâm dininin inanç esaslarını,,İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri,mezheplerin ortaya koyduğu fikirlerin bilimsel yöntemlerle araştırılması,mezhep-din farkı, mezheplerin doğuş sebepleri, kurumlaşma safhaları,İslâm dünyasında dinî ve siyasî sebeplerle ortaya çıkan görüş ve anlayışları mukayeseli bir şekilde ele alıp incelenir.

  5-Tasavvuf Anabilim Dalı:
  Tasavvuf Tarihi, Türk kültürünün bir parçası olan tasavvufî akımları tarihî açıdan ele alarak inceler.Özellikle bu alan, kültürümüzün temel taşları sayılan Mevlanâ, Yȗnus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi tüm insanlığa yön veren mutasavvıfların evrensel düşüncelerini günümüz insanına takdim etmektedir. Çağdaş insanın hemen her zaman ihtiyaç duyduğu adı geçen mutasavvıfların da ele aldığı barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi temalar işlenmekte ve ülkemiz insanının dinî hayatına yansıtılmasına çalışılmaktadır.
  İslâm dininin bilgi ve düşünce sistemini öğrenme ve yaşama yolunda müslümanlar tarafından ortaya konan çabalar,bu çabaların Kur’ân ve sünnetteki temelleri ve tarih içindeki evreleri,bu faaliyetin ilmî bir disiplin olarak sistematize edilmesinden sonra kazandığı terimler,varlık, bilgi ve değer anlayışı ile önde gelen örnek şahsiyetler,bu ilmin diğer İslâmî disiplinlerle olan ilişkisi ve karşılıklı etkileri ele alınır.
  “Tasavvuf”, “Tasavvuf Tarihi”, “Günümüz Tasavvuf Hareketleri ve Problemleri” gibi dersler okutulmaktadır.

  6-Tefsir Anabilim Dalı:
  Tefsir İlmi, Kur’ân’ın en doğru bir şekilde açıklanmasını hedefleyen bir ilimdir.
  Bu anabilim dalında şu konular incelenmektedir:
  Kur’ân-ı Kerîm tarihi,
  “Kur’ân İlimleri” ana başlığı altındaki literatür,
  Kur’ân’ın ele aldığı ana konular,
  Kur’ân’ın yorumlanmasının metotları,
  Tarih boyunca oluşan tefsir birikimi
  Günümüz İslâm dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmaları
  ''Tefsir Usûlü ve Tarihi'', “Kur’ân Tarihi”, “Kur’ân’da Ana Konular”, “Günümüz Tefsir Problemleri”, “Kur’an’ı Tercüme Teknikleri”, “Kuran’a Çağdaş Yaklaşımlar” ve “Tefsir Metinleri” gibi dersler okutulmaktadır.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.