Mimarlık Bölümü Nedir? Mimarlık Bölümü Puanları? • mimarlık bölümü puanları

  MF-4 puan türünden 72 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:419,53053
  Tavan Puanı:457,27176
  Sıralama:37.400

  mimarlık bölümü nedir?

  Mimarlık bölümü Anabilim Dalları:
  Bina Bilgisi
  Mimarlık Tarihi
  Yapı Bilgisi
  Restorasyon

  Bölümün amacı,öğrencilere aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmaktır:
  Mimarlık ile ilgili kültürel, teknik vb. gelişmeleri bilimsel yöntem kullanarak çok yönlü tanımak ve değerlendirebilmek
  Mimarlık tarihinde yer alan önemli olguları ve tarihi çevreyi mimari tasarımın tarihsel kökenleri ve mimarlık uygulamalarına etkileri açısından tanımak ve değerlendirebilmek
  İnsan ölçeğine ilişkin mimari elemanların ölçü, oran ve niteliklerini bilmek
  Mimarlık ile oluşturulan yapay çevrelerin doğal çevre üzerindeki etkilerini (ekolojik mimarlık) bilmek ve yorumlamak
  İletişim ve dil becerilerinin mimari tasarımdaki rolünü kavramak, tasarımlarını sözlü, yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanarak sunabilmek
  Mimari tasarım girdileri ve arazi verileri ışığında üç boyutlu düşünerek tasarım yapabilmek ve düşüncelerini mimari sunum tekniklerini kullanarak ifade edebilmek
  Bilgisayar teknolojisini bir mimari tasarım aracı olarak etkin bir biçimde kullabilmek
  Çizim ve sunum tekniklerini öğrenme, veri toplama (analiz) ve problem çözme (sentez) süreçlerinde etkili olarak kullanabilmek
  Mekansal ihtiyaçları arazi yapısı ve çevresel şartlar içerisinde tutarlı bir bütün olarak organize etme becerisine sahip olmak
  Eleştirel, soyut ve yaratıcı düşünme, çözüm alternatifleri oluşturma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanabilmek
  Doğal, kentsel ve mimari ölçekler arasındaki süreklilikleri algılamak ve yorumlayabilmek
  Mimari tasarımı toplumsal yaşam kalitesini artırıcı bir etken olarak kullanma becerisini kazanmak ve sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirmek
  Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranmak
  Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
  Mimarlık uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
  Mimari bir programı bileşenlerine ayırarak algılayabilmek, program içeriğiyle ilgili gerekli bilgileri toplamak, birleştirmek değerlendirmek ve bu tecrübeler ışığında ortaya konan tasarımı geliştirebilmek
  Bilgiye ulaşma yöntemlerini ve öğrenmeyi öğrenmek, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilmek.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.